Gyakorlati jó tanácsok, fontos tudnivalók

Mint „bűnbánó testvérek és nővérek”, éppen hivatásuk értelmében, az Evangélium életerejétől áthatva, gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják annak a gyökeres belső változásnak az útján, amelyet az Evangélium „megtérésnek” nevez, és amelyet az emberi gyöngeség miatt naponta újra kell kezdeni.

A megújulás útján a kiengesztelődés szentsége a Mennyei Atya irgalmának kiváltságos jele és ugyanakkor kegyelem forrása. (A Ferences Világi Rend Regulája. II. fejezet: Az életforma, 7. pont)

Szívleld meg!

Rendszeresen gyónj – ha lehet havonta, kéthavonta –, így élő tapasztalattá lehet benned a Szentírás szava: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem, hogy ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,10), ami a gyónásban azt jelenti: bűneink súlyánál mindig nagyobb a kegyelem és a visszafogadás mértéke – mi csak válaszolunk minderre. Éppen ezért a gyónásban ne csupán arra helyezd a hangsúlyt, hogy „jó gyónásom legyen”, vagyis átérezzem a szabadulást, a bánatot, hanem legyen előtted annak felelőssége is – és ez talán az előbbiek feltétele –, hogy bűneiddel vétettél a végtelen Szeretet, Isten ellen, aki most megbocsát, feloldoz, visszafogad Téged akár érzed az érzelmek szintjén a szabadulást, akár nem. Ezt a valóságot garantálja a pap személye.

Válassz magadnak egy gyóntatót, lelkivezetőt, akinek segítségével

 • a gyakorta elkövetett „felületi” bűnök számbavétele után életed nagyobb egészére is reflektálni tudsz, ha kell, átalakíthatod, gyógyíthatod azt.
 • Istenhez, önmagadhoz és embertársaidhoz fűződő kapcsolataidat a Szentség fényébe helyez­heted.

A lelkivezető nem oldja meg problémáidat, nem dönt helyetted, de irányt mutathat, és a gyóntatószékben szerzett „szentségi világlátásával” – ebben különbözik pl. a keresztény pszichológustól is – életed egészen új dimenzióira nyithatja fel a figyelmedet.

szentgyónás az Istennel való kiengesztelődést és a megtérést, a lelki vezetés a keresztény számára az Isten akaratának felismerését és megvalósítását, a pszichoterápia pedig a személy kibontakozását akarja segíteni.

Készület

 • Teremts csendet magad körül, vonulj el, és valamilyen rövid imádság keretében kérd Isten megvilágosító kegyelmét a bűnbánathoz.

Imádság: Jöjj, Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet és vezesd lelkiismeretemet, hogy Isten akaratát mindenben fölismerjem. Küldd lelkembe fényedet és igazságodat! Segíts, hogy ebben a fényben lássam bűneimet és hibáimat, és töredelmesen meggyónjam őket.
Jézus Krisztus, jóságos Megváltó, beléd vetem üdvösségem reményét. Fogadd gyónásomat irgalmas szeretettel, és indítsd szívemet őszinte bánatra.
Mennyei Atya, ha lelkembe nézel, ne a rosszat tekintsd, amit tettem, hanem azt az igaz bánatot, amelyet a szívemben érzek. Segíts, hogy irgalmas jóságodba vetett gyermeki bizalommal gyónjam meg minden bűnömet. Amen.

 • Törekedj az őszinteségre, és ha ez kellemetlenül érint, akkor se hazudj magadnak!
 • Vizsgáld végig az elmúlt időszak fontosabb eseményeit, történéseit, és azt, miként viselkedtél, reagáltál ezekre.
 • Nézd végig egy átlagos napodat, melyek a megszokott bűneid, és ezek miként, mennyiszer ismétlődtek.
 • Gondold végig életed problémás területeit (pl. imaélet, kapcsolataid, váratlan helyzetek, stb. )
 • A lelkitükrökben található kérdések természetesen nem ölelik fel az élet valamennyi területét. Csupán ötletet, segítséget, példát szeretnének adni ahhoz, hogyan vizsgálhatod át saját életedet. Gyónd meg mindent, amivel lelkiismereted vádol.
 • A lelkiismeretvizsgálat során ne csak azt kutasd, hogy mi rosszat követtél el, hanem vedd szemügyre azt is, mit kíván tőled Isten! Újra és újra kérdezd meg, milyennek szeretne látni téged, mit kér tőled, így egyre hitelesebbé válnak elképzeléseid a teendőidről.
 • A kérdések alapján vedd számba bűneidet, problémáidat, a körülményeket, és hogy mindezt jobban rendszerezni tudjad, akár írd is le egy papírra, amelyről aztán felolvashatod azokat a szentgyónás során.
 • A gyónás előtt próbáljunk megbocsátani embertársainknak, engedjük el sértődöttségünket és haragunkat, ahogy a Mi Atyánkban is imádkozzuk: „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”
 • Gondold át azt is, hogy mennyire volt tudatos egy-egy bűnöd, ill. mennyire súlyosak maguk a tettek, szavak, mulasztások.
 • Különítsd el magadban az ún. súlyos, bocsánatos, és megszokássá vált bűneidet.
  • Súlyos bűn: Amikor tudva és akarva választod az Isten törvényével – a tízparanccsal – és az ember végső céljával (az élettel vagy a szeretettel) súlyosan ellenkező dolgot, ezzel visszautasítja Isten üdvözítő kegyelmét, s lerombolja magában a szeretetet. Épp ezért az ilyen bűntől való megszabaduláshoz újra Istenhez kell fordulni, a szív megtérésére és Isten irgalmasságának újjá teremtésére van szükség.
  • Bocsánatos bűn: Erkölcsi rendellenesség, amelyet szeretettel helyre lehet hozni.
  Ez bár nem veszi el a megszentelő kegyelmet, de megnehezíti az erények gyakorlását és a jó cselekedeteket, hiszen részben elfordítja a szívet Istentől és a teremtményekhez köti, és a szeretetet kisebbíti. A bocsánatos bűnök elkövethetők tudatlanságból, feledékeny­ségből vagy testi gyöngeségből, gondolattal, szóval vagy cselekedettel.
  • Megszokássá vált bűnök: melyekről tudod, hogy véteknek számítanak, de „szeretjük” őket elkövetni.
 • Önmagától beálló kiközösítésben – amikor a tett elkövetése automatikusan kizár az Egyház közösségéből – vagyok-e a következő cselekedetek elkövetése által: hitem, Egyházhoz való tartozásom nyilvános, tudatos megtagadása, attól való elszakadás kimondása; az Oltáriszentség meggyalázása; gyilkosság, abortusz vagy arra való buzdítás, közreműködés következtében.
 • Nagy segítségünkre lehet a bűnbánatban a hálaadás. Ha megnézzük, milyen sok ajándékkal halmoz el minket a Jóisten, ha szemléljük jóságát és szeretetét, akkor ez még őszintébb bűnbánatra indít minket, mert még inkább fáj, hogy visszaéltünk szeretetével.

Az a szent, aki nem igyekszik megmenteni a bűnöst,
csak gyönyörködik a maga szentségében,
az hamis szent, olyan, mint a művirág.
Távolról szépnek látszik,
csak amikor közelebbről megnézi az ember,
akkor látja, hogy nincs benne élet, mesterséges.
Az igazi szent Istennel kezd együtt gondolkodni,
azt kezdi akarni, amit Isten is akar, azt szeretni, amit Isten is szeret