Keresztút gyermekeknek

Neked!

Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek.

Csodálatos dolog gyermeknek lenni!

Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet?

Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél vásároltuk.

A szeretetet ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát – különösképpen Jézusban – nekünk ajándékozza.

Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni!

Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása.

Ez a szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó!

Hálásan emlékezünk meg ebben a könyvecskében Jézus haláláról és feltámadásáról.

Szánj rá elegendő időt, hogy átelmélkedd ezeket a tízéves gyerekek által festett képeket és járd imádságosan együtt Jézussal szenvedésének útját.

A végén Isten számunkra is áldássá változtatja ezt az utat, mert ő a SZERETET!

1. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Pilátus úgy érzi, hatalma van Jézus felett is. Valójában semmiféle hatalma sincs: tehetetlen!

Úgy véli, katonákkal kell védenie magát Jézussal szemben.

Jézus kinyújtja kezeit – nem hogy a rosszat rosszal viszonozza; Pilátust is szeretetével akarja megajándékozni. De annak szíve mégis zárva marad.

Jézust, magát a szeretetet, halálra ítélik. Jézus halála áldozat, irántunk való szeretetének áldozata!

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét áldozza barátaiért.

R: Mi Jézus barátai vagyunk, akikért életét áldozta.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, megmaradunk szeretetedben, ha Isten gyermekeiként élünk. Úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy Istenünk, mennyei Atyánk akarja. Kérünk, segíts minket, hogy egymást egyre jobban szeressük. Ámen.

2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Jézus viszi a keresztet. Nem az övét, hanem a mi keresztünket. Az emberek bűnei nyomják vállát. De az isteni szeretetnek semmilyen kereszt sem nehéz.

Jézus tekintete az útra irányul. Nehéz út, de az üdvösség útja!

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám.

R: Mindnyájan jók szeretnénk lenni. Jézussal mi is az Atyának akarjuk ajándékozni magunkat.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, nem tudnánk bűneinket hordozni, ha te nem vetted volna azokat magadra. Adj nekünk erőt, hogy a szenvedésben türelmesek és a nehézségekben bizakodóak legyünk. Ámen.

3. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL

A kereszt, melyet az emberek az Úrra tettek, túl nehéz. Bűneink terhe Jézust most a földre nyomja.

Senki sincs, aki önként segítene? Ebben az órában senki. Mi sem.

Milyen jó volna most egy pillanatra megpihenni!

De nem teheti: a szeretet arra készteti, hogy újra felkeljen s továbbmenjen az úton.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok: én legyőztem a világot.

R: Gonoszság van mindenfelé. Jézus azonban megmutatta, hogyan győzi le a rosszat a szeretet.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, mi gyakran a könnyebbik utat választjuk, mégha bajba visz is. Ha elesünk, az mindig a bűnbe való visszaesés.

Aki veled jár, annak nem kényelmes az élete, de gazdag a szeretetben. Segíts minket, veled járnunk! Ámen.

4. JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK

Jézusnak kedves, jóságos mamája volt. Hűségesen követi itt is az út széléről, nem veszti egy pillanatra sem szem elől. Kiterjesztett karjaival ezt akarja gyermekének mondani: ,,Nézd, itt vagyok veled, melletted. Nem hagylak el!

És Jézus szenved, mert szeretett anyjának pillantását nem tudta elkerülni.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Aki Atyám akaratát teszi, az az én jó anyám.

R: Értjük, Urunk. Ha mi is, mint édesanyád, észrevesszük a szükséget magunk körül és segítünk, akkor teljesítjük Isten akaratát.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kívánságodra édesanyád mindnyájunknak édesanyja lett. ő, aki téged úgy szeret, a szeretet és hűség élő példája lett számunkra. Ámen.

5. CIRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET HORDOZNI

Végre, valaki segít!

De nem részvétből… Simont odakényszerítették. Milyen segítség az ilyen? Csak tessék-lássék. Jézus engedi, hogy segítsen, és így Simon lépésről lépésre megtapasztalhatja a kereszt titkát.

Simon Jézust soha többé nem felejtheti már el!

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

R: Minden alkalommal, ha jót teszünk és segítünk, örömmel tölt el szereteted!

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, általában elfordulunk más bajának láttán. De oly sok a bajbajutott ember az életben: zsákutcába jutottak, tanácstalanok, segítségre várók… talán csak egy jó szóra várnak, vagy csak egy mosolyra.

Engedd felismernünk, hogy minden szenvedő emberben te közelítesz hozzánk és aki segít nekik, neked is segít keresztedet hordozni. Ámen.

6. VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK

Talán Veronika egy fa mögött megbújva várakozott. Most, hogy Jézus fájdalomtól megtört arcát látja, bátran előlép s odanyújtja neki kendőjét.

A szeretetnek ez a mozdulata enyhíti Jézus szenvedését… és Veronika mostantól kezdve magában hordozza Jézus arcát!

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Szeressétek egymást! Ahogy én szerettelek titeket, úgy kell nektek is egymást szeretnetek.

R: Arról ismerik majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, csak a szeretet képes a világban a szükséget enyhíteni és a gonoszt megfékezni. Akik szeretnek, Isten jóságát ránk, gyermekeire visszatükrözik. Vésd, kérünk, arcodat szívünkbe, hogy az éltessen és megszenteljen bennünket. Ámen.

7. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

Nem a hosszú, meredek út, hanem az emberek mindig visszatérő bűne az, amely Jézust kimeríti.

A kereszt egyre nehezebb. Az Úr ismét a földön fekszik. Mindenki feszülten várakozik. Él még? Fel fog még kelni?

Igen! Az isteni szeretet mindig megújul!

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Bocsássatok meg egymásnak, miként nektek is megbocsátanak.

R: Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, gyakran gyengék vagyunk és nehezen bocsátunk meg. Mivel nem tesszük meg mindig, amit tennünk kellene, elszomorodunk és elfelejtjük az örömöt. Segíts beléd elcsendesednünk, hogy szereteteddel töltekezve megerősödjünk az újrakezdéshez. Ámen.

8. JÉZUS SÍRÓ ASSZONYOKKAL TALÁLKOZIK

Aki most az Úrra néz, kicsordul a könnye.

Ezért nem meglepő, hogy az asszonyok, akikkel találkozik, átérzik fájdalmát és részvétet éreznek iránta.

Mégis Jézus visszautasítja együttérzésüket: ne rajtam siránkozzatok, hanem a bűnökön, melyek mindenütt szenvedést okoznak.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Nézzétek az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit.

R: Urunk, irgalmazz nekünk!

Imádság:

A világban lévő sokféle baj gyakran fölháborít és sírásra késztet bennünket. Mégis, Urunk, te nem akarsz hamis részvétet és felszínes együttérzést. Az senkin sem segít. Ajándékozz nekünk jóságos szívet és segítőkész kezeket, hogy kitörjünk a gonoszság köréből, jót tegyünk és szeretetet ajándékozzunk. Ámen.

9. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT

A keresztút elveszi Jézus végső erejét is. Megtört és tehetetlen. Most Jézus szó szerint a porban fekszik! Mivel már nem képes felkelni, katonák jönnek, hogy ütlegeikkel magához térítsék.

Csak még egy lépést!… Aztán fenn van a Kálvárián.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Jó annak, aki a gyengéknek és a szegényeknek gondját viseli.

R: A bajból az Úr megszabadítja.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, sokan törnek ránk olyanok, akik már képtelenek magukon segíteni. Hozzád hasonlóan a porban fekszenek. Jóllehet ismerjük bajukat, mégcsak ujjunkat sem nyújtjuk feléjük. Segíts, hogy ma ne kerüljük el a bajbajutottat és segítsünk rajta. Ámen.

10. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Akit halálra ítéltek, elvesztette életét és mindenét. Így tépik le a durva katonák az Úrról köntösét. És mialatt lemeztelenedik és szegénysége teljessé válik, az Atya dicsőséggel ruházza föl.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Jézus így imádkozik: ,,Atyám, azt akarom, hogy mindazok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.

R: Hogy meglássák dicsőségemet, amelyet te adtál nekem, mivel a világ kezdete előtt szerettél engem.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, ha nem ügyelünk rá, oly könnyen megvetjük az embereket, eltékozoljuk a természet kincseit és bűneinkkel eljátsszuk szabadságunkat. Ajándékozz meg bennünket a jó tanács Lelkével, amely megmutatja a helyes irányt és segít életünket megváltoztatni. Ámen.

11. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK

Jézus a keresztre van szögezve.

Aki a béke útját járta és jót tett mindenkivel, azt keresztre feszítették: kezeit és lábait a fához szögezték. Arca már csupa fájdalom.

Jézust odaszögezték, azonban karjait szeretete szélesre tárja.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Jézus azért jött, hogy az Atya akaratát tegye.

R: Atyám, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, gyakran minket is leszögez a gonosz: saját kívánságainkkal, vágyainkkal és gondjainkkal foglalkozunk csak. Irigységünk, szeszélyeink, rosszindulatunk, keményszívűségünk elzárja a testvéreink felé vezető utat. Tégy képessé Urunk, hogy szabadságodat, amely minden bilincstől meg akar szabadítani bennünket, befogadjuk. Ámen.

12. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

A bűn iszonyatos műve beteljesedett. De nem a gonoszság győzött, hanem a szeretet!

A legnagyobb megalázottságában jut el Jézus a legmagasabbra: ,,Ha felemeltetem a földről, mindent magamhoz vonzok. Amikor Jézus a katonákra néz, a bűnös emberiségre tekint, pillantásában már benne van a kiengesztelődés Istennel. A kereszt alatt Máriában találjuk meg azt a szeretetet, amely Jézushoz vezet.

Jézus Atyjának ajánlja magát és meghal.

JÉZUS AZ ÚR – A MEGVÁLTÓ – A SZABADÍTÓ

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében dicsekedjünk!

R: Benne van üdvösségünk, föltámadásunk és életünk. Általa vagyunk megváltva és megszabadítva.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, szereteted és kereszthalálod által a gonosztól megszabadítottál minket és örök élettel ajándékoztál meg minket.

Hálásak vagyunk ezért neked!

Segíts nekünk szereteted művét itt a földön folytatni, hogy minket is az Atyának ajánlhass. Ámen.

13. JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS ANYJA ÖLÉBE HELYEZIK

Mária nem hagyta el Jézust: szeretetével végigjárta vele fájdalmas útját a keserves befejezésig. Csak most, miután a borzalmas mű beteljesedett, veheti ismét karjaiba fiát a fájdalmas anya.

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Örüljetek, ha a szenvedés Jézussal összekapcsol benneteket.

R: Mert majd ujjongtok, ha eljön dicsőségében.

Imádság:

Szentséges szűz Mária, édesanyánk, mivel a szenvedésben oly szorosan Jézushoz kapcsolódtál, megérted az emberi fájdalmakat és nem hagysz magára senkit sem, aki szükség keresztjét hordozza. Ezért bizalommal kérünk: ,,Asszonyunk, szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.

14. JÉZUST SÍRBA TESZIK

Hit nélkül kialszik minden remény az életben. Fellép a halálos dermedtség, hogy már csak a szeretet végső mozdulatára marad erő: Jézust a sírhoz cipelni.

Mégis Isten hatalmából ebben a halálban a feltámadás már valóság. Már csak idő kérdése!

JÉZUS LEGYŐZTE A HALÁLT! JÉZUS ÉL!

V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.

R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

V: Ha a búzamag nem hull a földbe és nem hal meg, egymaga marad.

R: De ha földbe hull és meghal, sok termést hoz.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Hiszünk benned és útmutatásod szerint keressük az életet. Részesíts bennünket feltámadásodban! Tégy bizonyossá abban, amit Pál apostol magáról mond: ,,Számomra Krisztus az élet és a halál nyereség! Ámen.

15. Jézus feltámadása Isten válasza a bűnökre, a szenvedésre és a halálra.

JÉZUS ÉL!

Az Oltáriszentségben jelen van közöttünk.

Urunk, Jézus Krisztus, szeretnénk irántunk való nagy szeretetedről megemlékezni és elgondolkodni.

Vasárnap hetente megemlékezünk feltámadásodról és ünnepélyesen mondjuk:

HALÁLODAT HIRDETJÜK, URUNK,
ÉS HITTEL VALLJUK FÖLTÁMADÁSODAT,
AMÍG EL NEM JÖSSZ.