Blog

Énekek a csíksomlyói búcsúra

Nyíljon ki szívetekben

Nyújtsd ki mennyből

Te vagy földi éltünk

Üdvözlégy Mária

Angyaloknak királynéja

Dicsértessék a Jézus

Köszönteni jöttünk

E siralom völgyében

Amíg szívem dobog

Béke Fejedelme,

Boldogságos asszonyunk

Könnyes a két szemed

Mária, Mária, kinyílt rózsa

Emberszívek nagy öröme

Légy áldott szent Sz

Szűz Mária mennynek

Lelkem tiszta lánggal ég

Mária, Mária, mennyei szép hajnal,

Te vagy földi éltünk

Ó, áldott Szűzanya

Boldogasszony anyánk

 

 

Nyíljon ki szívetekben az örömvirág,

Zengjétek, hogy hallja meg az egész világ

 

Ref.: Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk,

Ó, Szűz Mária, hogy köszöntsünk, úgy, mint egykor az Úr angyala.

 

Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,

Aki így nem köszönti a te nevedet.

 

Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,

Az soha életében nem csalatkozik.

 

Jöjjön ide bús özvegy, szomorú árva,

Aki a Szűzanyának oltalmát várja.

 

Nyújtsd ki mennyből, ó, szent Anyánk, kezedet,

Meg ne utáld ínségében hívedet.

 

Ref.: /:Mária, Mária, Mária Szűzanya.

 

Oltalom hely Isten után csak te vagy,

Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy.

 

Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,

Szent Fiadnak országába bevezess.

 

És ha majdan elközelget halálom,

Kegyes Anya, te légy édes vigaszom.

 

Te vagy földi éltünk vezércsillaga,

Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.

 

Ref.: Téged rendelt jó anyánknak az Isten fia,

Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária.

 

Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,

Hogy kövessünk annak egész folyamán.

 

Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,

Átragyogsz minden bú és baj fellegén.

 

És ha elközelget éltünk alkonya,

Te vagy vigasz teljes esti csillaga.

 

Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,

mindenkor Szűzanya, mennyország kapuja!

Téged kérünk, hallgass minket,

szent Fiadnak ajánlj minket,

ó szép szűz Mária!

 

Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,

hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal.

Téged kérünk, hallgass minket,

szent Fiadnak ajánlj minket,

ó szép szűz Mária!

 

Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,

és nyisd meg szemeit a te híveidnek.

Téged kérünk, hallgass minket,

szent Fiadnak  ajánlj minket,

ó szép szűz Mária!

 

Lássuk meg Asszonyunk, hogy édesanyánk vagy,

Jézusnál minekünk jóságos védőnk vagy.

Téged kérünk, hallgass minket,

szent Fiadnak ajánlj minket,

ó szép szűz Mária!

 

Ó szüzek szent Szüze, a te fiaidnak

adj tiszta életet szegény szolgáidnak.

Téged kérünk, hallgass minket,

szent Fiadnak ajánlj minket,

ó szép szűz Mária!

 

Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben

dicsérjük boldogan az örök életben.

Téged kérünk, hallgass minket,

szent Fiadnak ajánlj minket,

ó szép szűz Mária!

 

Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz,

 

Ref.: Kérjed a te szent Fiadat érettünk!

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,

Szép Szűz Mária, könyörögj értünk.

 

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz

Profétáknak királynéja, tiszta Szűz

Apostolok királynéja, tiszta Szűz

Vértanúknak királynéja, tiszta Szűz

Hitvallóknak királynéja, tiszta Szűz

Minden szentek királynéja, tiszta Szűz

Egyházunknak édesanyja, tiszta Szűz

Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz

Magyaroknak nagy asszonya, tiszta Szűz

 

Dicsértessék a Jézus, Mária neve,

Hozzád jöttünk, Szűzanyánk, köszöntésedre.

Mondjuk szívből: üdvözlégy, mennyei virág,

Mert tégedet választott a Szentháromság.

 

Ref.: Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,

Ó, Mária, Szűzanyánk, kérünk, ne hagyj el!

 

Tizenkét szép csillagból koronád vagyon,

Szentháromság malasztja tündöklik azon.

Mert Gábriel arkangyal eképp köszöntött:

Üdvözlégy, Szűz Mária, eképp üdvözlött.

 

Üdvözlégy mi felettünk szép Szűz Mária,

Te lettél a Szentlélek szép mennyasszonya.

Áldott legyél, ezerszer szép Szűz Mária,

Szent szívedből sugárzik üdvösség napja.

 

 

Köszönteni jöttünk, Szűz Mária,

Csodákkal tündöklő kegyes anya.

Mert te vagy bűnösök szószólója, szószólója,

Szomorú szívek vigasztalója.

 

Óh mily nagy örömmel telt meg szívünk,

Hogy szent képed elé megérkeztünk.

Add miránk áldásod, óh Mária, óh Mária,

Fogadj mindnyájunkat oltalmadba.

 

Nézzed az árvákat, özvegyeket,

Mint hullatják forró könnyeiket.

Összekulcsolt kézzel téged kérnek, téged kérnek,

Mint édesanyjukhoz, esedeznek.

 

Vedd kedvesen anyánk fáradtságunk,

Mostan bemutatott utazásunk.

Ajánld fel érettünk szent fiadnak, szent fiadnak,

Nyerjél vigasztalást szolgáidnak.

 

És ha elérkezik végső óránk,

Szentséges Szűz Anyánk, jöjj el hozzánk.

Karjaidba fogadd mi lelkünket, mi lelkünket,

Hogy mennyben láthassuk szent szívedet.

 

Dicséret, dicsőség az Atyának,

Érettünk született szent Fiának.

És a vigasztaló Szentléleknek, Szentléleknek,

Tisztelet adassék a szent Szűznek.

 

E siralom völgyében, az élet tengerén

Sokszor fájdalom és gyász közelget felém,

 

Van egy égi anyám nékem, ki el nem hagy soha engem,

Neve Mária, aki az én életemnek vezércsillaga.

 

Ha a rágalmazó nyelvek énreám törnek,

Éles nyelvek ellenem nyilat röpítnek.

 

A gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi,

Fáj a szívem, de én azt el tudom tűrni.

 

Akiről azt hiszem, hogy legjobb akaróm,

Az sérteget legjobban, az a megrontóm.

 

Ha mély bánat borul rám, hamar eloszlik,

Helyette a keblemre szent öröm nyílik.

 

Ínséget és szenvedést békével tűrök,

Mert tudom, hogy e földön semmi sem örök.

 

Ha barátaim megcsalnak, kikkel jót tettem,

Jézusért a megbántást én elfelejtem.

 

Jézust követem én, a szenvedő Királyt,

Vele ürítem ki a keserű pohárt.

 

Szép szivárvány ragyog a bánatkönnyeken,

Örömrózsa nyílik a kíntöviseken.

 

Ha békével futom meg a földi pályám,

Tudom, hogy elnyerem az égi koronám.

 

Amíg szívem dobog, Szűz Mária,

Nem szűnik szeretni téged soha.

Hogy köszöntselek, hódolat szaván,

Naponta zengem: Üdvözlégy, anyám!

 

Szívem öröm érje, vagy búbánat,

Egyik sem nyomja el a szent vágyat.

Hogy dícsérjelek, hódolat szaván,

Örömmel zengem: Üdvözlégy, anyám!

 

És ha elközelgett a végórám,

Főképp akkor légy melletem, Anyám.

Haláltusámban, hódolat szaván,

Remegve zengem: Üdvözlégy, anyám!

 

Béke Fejedelme,

Szentséges Istenünk,

Úr Jézus szent Szíve,

Békéért esdeklünk.

Békét adj szívünknek,

Békét családunknak,

Békét nemzetünknek,

Békét a világnak!

 

Szűz Mária Szíve,

Béke példaképe,

Fiad szent szívénél

Közbenjárónk légy Te.

Békét adj szívünknek,

Békét családunknak,

Békét nemzetünknek,

Békét a világnak!

 

Árvák és özvegyek

Sírását hallgasd meg.

Könyörgéseinket

Mária ne vesd meg.

Békét adj szívünknek,

Békét családunknak,

Békét nemzetünknek,

Békét a világnak.

 

Derítsd fel hazánkra

A békesség napját.

Adjál világbékét

Mária, Szűzanyánk.

Békét adj szívünknek,

Békét családunknak,

Békét nemzetünknek,

Békét a világnak.

 

Boldogságos asszonyunk, Szűz Mária,

Hozzád száll esdő szavunk, Szűz Mária.

Te látod az életünk, látod mennyit szenvedünk.

Jöjj, segíts, mert elveszünk, Szűz Mária.

 

Szívedben is volt tövis, Szűz Mária,

Fájdalom élt benned is, Szűz Mária.

Szánj meg minket jó anyánk életünknek zsámolyán

Szép reményünk, pátrónánk, Szűz Mária.

 

Balsorsunkban is vezess, Szűz Mária,

Szent Fiad elé vezess, Szűz Mária.

Vedd kezedbe életünk, porba sújtott nemzetünk,

És pátrónánk légy velünk, Szűz Mária.

 

Könnyes a két szemed ó Szűz Anyánk,

Véresen csordul a könnye reánk.

Jaj, milyen bánat gyötri szívedet,

Sajtolja ki könnyeidet?

 

Könnyedet Jézusunk küldi nekünk,

Sírjon a vétkein bús nemzetünk.

Szent szíve rajtunk megint könyörül,

Síró néped újra örül.

 

Vérgyöngy a képeden ó Szűzanyánk,

Fölszedem hű szíved kincse gyanánt.

Bűnömet én is könnyel síratom,

Lábad elé mind lerakom.

 

Mária, Mária, kinyílt rózsa,

Néked zeng angyalok koszorúja,

Mennyei trónodról tekints le ránk,

Áldásodat várjuk, édesanyánk.

 

Örvendezz, áldott Szűz, dicsőséges,

Mindenek felett szép ékességes,

Boldognak mond téged és magasztal

Minden nép a földön s minden angyal.

 

Emberszívek nagy öröme, Máriának édes neve

 

Ref.: Áldjad, lelkem, Máriát, Üdvözítőnk szent anyját!

 

Életúton te légy fényünk, ó Mária, példaképünk,

 

Segíts mindig Istent hinni, Őt remélni, Őt szeretni,

 

Édesanyánk, ó el ne hagyj, végóránkon velünk maradj,

 

 

Légy áldott szent Szűz, Urunk édesanyja!

A szép mennyország igaz színaranya!

Légy nekünk utunk a te szent Fiadhoz:

Kérd Istent értünk!

 

Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,

nagy kegyet nyertél Urad-Istenedtől:

mert mint a liljom, tiszta volt lelked.

Kérd Istent értünk!

 

Légy áldott, szent Szűz, új örömnap fénye,

Isten-országnak első kereszténye!

Légy velünk, kérünk, mindennapjainkban!

Kérd Istent értünk!

 

 

Szűz Mária mennynek gyöngyös ékessége,

tiszta szeretetnek aranya, szépsége!

Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak.

Mária, Mária! Bűnösök szószólója!

 

Ó Mária, tenger csillaga, est fénye,

szegény gyarló ember második reménye!

Általad szűz Szépség, Istennek dicsőség!

Mária, Mária! Bűnösök szószólója.

 

Te szent Szülöttednek földi útját jártad,

minden szavát, tettét te szívedbe zártad.

Ó legyen, míg élünk, élted nyitott könyvünk!

Mária, Mária! Bűnösök szószólója!

 

 

Lelkem tiszta lánggal ég, ó, Mária, éretted.

Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilletted.

Hogy szerelmeddel fölbátorítál,

Kegyességeddel hűn ápolgattál,

Köszönöm mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

 

Sok bajban és veszélyben segítettél s megvédtél,

Az Istentől énnekem sok-sok áldást megnyertél.

Ha fohászkodtam, hozzád szólottam,

Tőled mennyei jókhoz jutottam,

Köszönöm mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

 

Mária, Mária, mennyei szép hajnal,

Kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal.

Mária, Mária üdvösség hajnala,

Kire felvirradott boldogságunk napja.

 

Mária, Mária, mennyei szép virág,

Kit áldva magasztal a mennyei világ.

Mária, Mária mennyei szép csillag

Ki a gyászos égen értünk szépen csillog.

 

Mária, Mária, hazánk védasszonya

Özvegyek és árvák megvigasztalója.

Mária, Mária, gyászban is fényesség

Árva magyaroknak te vagy az ékesség.

 

Te vagy földi éltünk vezércsillaga,

Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.

 

Ref.: Téged rendelt jó anyánknak az Isten fia,

Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária.

 

Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,

Hogy kövessünk annak egész folyamán.

 

Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,

Átragyogsz minden bú és baj fellegén.

 

És ha elközelget éltünk alkonya,

Te vagy vigasz teljes esti csillaga.

 

Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,

Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága,

Bűnösöknek ékes szószólója.

 

Ref.: Vigyázz reánk, édesanyánk,

/: Angyaloknak királyné asszonya.

 

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,

Áldott szent Fiadat érettünk imádjad,

Hogy láthassunk mennyben szent Atyánkat.

 

Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk,

Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk.

 

Ref.: /:Magyarországról, Erdély hazánkról,

Ne feledkezzél el szegény magyarokról!:/

 

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,

Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája.

 

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!

 

Dicséret, dicsőség légyen az Atyának,

A te szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak