Blog

Nagycsütörtöki családi rítus

Teendők:

Délelőtt folyamán az édesanya (a lányokkal) lepényszerű kenyeret süt, amelyből majd az esti vacsora előtt mindenkinek lehet törni egy darabot. Édesapa bort szerez be vagy készít elő. Továbbá egy fehér kötény, egy kancsó és egy lavór is szükséges a lábmosáshoz.

Hajnali elmélkedés (csak a szülőknek, vagy délelőtt közösen a családdal)

Bevezető imádság:

M: Urunk Jézus, aki a szenvedések előestéjén szereteted legnagyobb jelét adtad, amikor Te, aki Mester és Úr vagy megmostad tanítványaid lábát és ezt mondtad: „Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás által” – kérünk, minket is tisztíts a te szent igédből és a mai ünnep titkáról való elmélkedés által. Szólj, Uram, mert hallgatnak a Te szolgáid. Adj Urunk nekünk Téged hallgató szívet, rád figyelő értelmet, és szent elhatározást, hogy családunk kövessen téged, mert te vagy az Út, aki az Atyához vezet a Lélek által. Ámen.

Lelki olvasmány

Az Úr Jézus belső és végleges önfelajánlása

A Nagyhét utolsó három napját: Nagycsütörtököt, Nagypénteket és Nagyszombatot (hozzászámítva a húsvéti vigíliát is) összefoglaló névvel Szent Háromnapnak nevezzük. A latin kifejezés mintájára, rendhagyó módon egybeírt szóalak is érzékelteti, hogy valójában egyetlen egységről van szó. Mindegyik napon a húsvéti misztériumot ünnepeljük a maga teljességében, igaz, mindannyiszor más-más oldalról megközelítve. Nagycsütörtök például az Úr Jézus belső és végleges önfelajánlását, áldozatát állítja elénk üdvösségtörténeti formában, amelynek egyszerre van nagypénteki vonatkozása, hiszen ez az áldozat Nagypénteken, a kereszten teljesült be a maga valóságában, és húsvéti, sőt pünkösdi jellege, mivel a kenyér és bor színe alatt már az ő megdicsőült, a Szentlélek feltámasztó ereje által újjáalkotott testét és vérét adja az apostoloknak.

A földön járó, halála előtt álló Jézus egyetlen liturgikus cselekményre adott kifejezett parancsot: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Ez a parancs az ő egész Húsvétját magában foglalja. Földi élete utolsó évének Húsvétján felajánlotta magát az emberiségért az Atyának az örök Lélek által. Jézusnak az utolsó vacsorán mondott e szavai egyszerre az Oltáriszentségnek és a papság intézményének alapító igéi, hiszen nem csupán testét és vérét hagyja apostolaira, hanem a konszekráció (átváltoztató) papi hatalmát is, amellyel megismételhetik az utolsó napig, amit ő tett ezen az estén. Ez az alapítás Istennek mint teremtőnek utolsó megnyilatkozása itt a földön. Teremtő szó, amely, akárcsak a világ teremtésének hajnalán, a semmiből valóságokat hoz létre, mégpedig nem e bűn által megrontott világ keretei közé szorított, hanem e világon túli, az Isten alkotta romlatlan teremtés eredeti ártatlanságában ragyogó valóságokat. Ezt a hatalmát bízza a papokra, és semmi más, mint ez a biztosítéka annak, hogy az Egyház, tagjai minden bűne ellenére, fennmarad az idők végezetéig.

A házasság szentségének is köze van a ma ünnepelt misztériumhoz, mert Krisztus mint Vőlegény szereti Egyházát s adja életét érte. Nagycsütörtök tehát nászünnep is, Krisztus egyesül ma menyasszonyával, az Egyházzal, így a szomorúságon ismét áttör az öröm, s a sötétségben felragyog a világosság. A fájdalom és az öröm, a sötétség és világosság azért is együtt van az Úr Jézus szenvedéstörténetében, mert mindezt Húsvét után írták meg az evangélisták, s többé nem lehetett elvonatkoztatni attól, hogy Jézus Krisztus feltámadt és már soha többé meg nem hal. Jézus Nagycsütörtökön mindenekelőtt a félelmetes szenvedést látja maga előtt, mi ugyanezt mintegy hegycsúcsról visszatekintve, a feltámadás fényében szemléljük. Nagycsütörtök ilyen értelemben csúcspont: a kereszt teljes elfogadásával Jézus a Lélekben már most végbevitte a megváltás művét.

Jézus egész életében önmagát adta, mégpedig teljesen, szüntelenül az Atya akaratát keresve. Halála tehát életének, földi működésének nem kudarcát, hanem szerves folytatását, beteljesítését jelenti. Az Atya nem Jézus kivégzését akarja, hanem a róla adott igaz tanúságot: vagyis irgalmat és nem áldozatot. A kivégzést nem ünnepeljük a szentmisében, hanem elítéljük. Jézus maga sem akarta, hogy megöljék, ellenkezőleg: figyelmeztette és óvta kortársait attól, hogy gyilkosságra vetemedjenek. Ez a vérontás minden gyilkosság összefoglalása és betetőzése, amit csak elkövetett az emberiség Ábel vérétől Zakariás véréig s az egész történelem folyamán az utolsó napig. Ha ezt szükségszerűnek, megváltásunk okának tartanánk, valójában a bűnt kellene ünnepelnünk, és Júdást, a zsidó főpapokat, Pilátust meg a kivégzőosztagot piedesztálra kellene emelnünk. Szó sincs erről, hiszen ez a misztérium feloldása volna. Jézus azzal váltott meg bennünket, hogy rettenetes szenvedésének és halálának szeretetből értelmet adott: „értetek és sokakért, a bűnök bocsánatára”.

Ezen az estén megcsodáljuk az apostolokat is, pontosabban a hitüket, hogy botránkozás nélkül átvették a kenyeret és a bort mint Jézus testét és vérét. Enélkül hiábavaló lett volna a megváltás, mert nem lett volna, aki elfogadja. Az apostolok Eucharisztiát elfogadó hitében is fel kell ismernünk a teremtő Lélek művét.

Urunk, Jézus Krisztus, a nyitott tabernákulum és a megfosztott oltárok látványa, vérrel verítékezésed közelgő éjszakája, s mindaz a felfoghatatlan, mégis elfogadott isteni ajándék, melyet ma este kaptunk, lelkünket sajátos csöndességbe vonja. Add, kérünk, kegyelmedet, hogy erőt véve testünk gyöngeségén legalább egy órát virraszthassunk Veled, elmerülve az Atya iránt és az irántunk való kimeríthetetlen szereteted fönséges misztériumában.

  • Csend, alatta elmélkedés
  • megosztás
  • záróének:

Étkezési imádságok a nap folyamán

Ebéd előtt

E (előimádkozó): Krisztus engedelmes volt értünk.

M (mindenki): Mindhalálig.

E: Krisztus szeretett minket.

M: És saját vérén megváltott bennünket.

E: Áldott légy, Krisztus, aki táplálsz minket.

M: Most és mindörökké.

Ebéd után

E: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

M: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

Vacsora előtt

E: Új parancsot adok néktek, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!

M: Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért.

E: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, a te szent titkaidból való részesedés alakítson át minket igazi családdá, amelyből kiáradhat isteni szereteted a világra, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

M: Ámen.

Vacsora után

E: Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

M: Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe.

E: Hálát adunk neked, Krisztus, az Eucharisztiáért és ezért a szeretetközösségért

M: Erősíts meg minket hitben reményben és szeretetben.

E: Minden ajándékáért mondjunk áldást az Úrnak.

M: Istennek legyen hála.

Esti családi liturgia

Az asztal fehér terítővel meg van terítve. A feszület mellett 2 oldalt virágok, és egy-egy gyertya. Az asztalon a délelőtt sütött kenyér és kehely alakú pohárban bor. Félkörben ülünk le. Elő van készítve a lavór, a törülköző, és nagy kancsóban a langyos víz.

Valaki a családból felolvassa a „Húsvét ünnepe előtt történt” kezdetű szöveget:

Húsvét ünnepe előtt történt: Tudván Jézus, hogy az Ő órája eljött, hogy átmenjen a világból az Atyához, a vacsora végén felkelt, és kendőt kötött maga elé, vizet öntött a tálba, s mosni kezdte a tanítványok lábát. Péterhez érvén mondá neki Péter: Nekem ugyan meg nem mosod soha a lábamat. Felelé Jézus: Hogyha meg nem moslak, bizony nem lesz velem részed. Én Uram, ne csak a lábam, de a kezem és a fejem is.

Az édesapa maga elé köti a fehér kötényt, megmossa felesége lábát és ezt mondja:

„Köszönöm Neked mindazt a szolgálatot, amit nekünk teszel; hogy mosod a ruháinkat, hogy ételt teszel az asztalra, és hogy családi otthonunkat szereteteddel betöltöd” (miután megmosta, megcsókolja felesége lábát)

Így sorban, csendben – semmit sem mondva – megmossa a gyerekek lábát. Amikor végzett, leveszi a fehér kötényt, majd hangosan imádkozza:

Könyörögjünk! Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy közöttünk. A te parancsodat követve mostam meg azoknak a lábát, akiknek szolgálatára rendeltél. Adj erőt továbbra is, hogy életüket, és a Beléd vetett hitüket tovább szolgálhassam az én hitvesemmel, gyermekeim édesanyjával. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

Ünnepi vacsora

Az ünnepi vacsora azzal kezdődik, hogy az édesapa mindenkinek tör egy darab kenyeret a következő szavakkal:

„Szeretet az Isten, aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne”

Akinek nyújtja, válaszol: Ámen. (Majd magához veszi mindenki a falatot)

(Ha jónak tartják, közös kehelyből egy korty bort ihatnak ugyanazon szöveg kíséretében)

Most a mára rendelt imádsággal elkezdődik az ünnepi vacsora.

Az Úr vérrel verítékezésének ünneplése

Jóval a vacsora után, a késő esti órákban, ha alkalmasnak tartják, újra összegyűlnek a feszület előtt, amely előtt egy gyertya ég, és megemlékeznek az Úr Jézus olajfák hegyi vérrel verítékezéséről.

Bevezető: https://www.youtube.com/watch?v=PF8iF3qRRNA

Imádságok:

Szentóra nagycsütörtök estére.

Uram, Jézus Krisztus, Te valóságosan közöttünk vagy, itt van emberi természeted, tested és véred, lelked és szíved. Egész emberi életed közöttünk van, nem tűnt az el véglegesen és visszavonhatatlanul, ellenkezőleg, szíved örök szeretetében állandósult.

Jelen vannak itt közöttünk halálküzdelmed gyötrelmes órái. Ebben a szent órában hittel, szeretettel, hálaadással mélységes együttérzéssel gondolunk gyötrelmes éjszakádra.

Most is, égi dicsőségében is érzi emberi lelked Atyád megmásíthatatlan akaratát, mely rád mérte az Olajfák hegyének fájdalmas megpróbáltatását. És lelked, szerető, érző szíved itt van közöttünk.

Jézusunk, aki átélted ezt az éjszakát, itt vagy mellettünk. Amit akkor átéltél és végig gyötrődtél, már elmúlt; mióta bementél Atyád örök dicsőségébe, sem a szenvedés, sem a keserűség, sem a gyötrelmes halálküzdelem nem kínozza már szívedet. Mégis, amit akkor átéltél és átszenvedtél, azok rajta hagyták nyomukat szíveden, és így mindez most is közöttünk van.

Szent Pál apostol azt írja Rólad, hogy földi életed napjaiban hangos kiáltással és könnyhullatással könyörögtél ahhoz, aki meg tudott volna menteni a haláltól. És te szenvedésből tanultad meg az engedelmességet. Ezt szemlélve imádunk Téged, s könyörgünk hozzád: Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben engedelmességet tanultál,Irgalmazz nekünk!

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben alávetetted magad az Atya akaratának,

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben rendületlenül vállaltad a szenvedéseket,

Uram, Jézus, akinek irántunk tanúsított szeretete a Getszemáni kertben sem fogyatkozott meg,

Uram, Jézus, akinek a jósága a Getszemáni kertben sem változott keserűséggé,

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben is hűségesen kitartottál,

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben is változatlanul szelíd maradtál,

Uram, Jézus, aki ezekben az órákban féltél, és szomorú voltál,

Uram, Jézus, aki ezen órán irtóztál és rettegtél,

Uram, Jézus, aki aGetszemáni kertben imádkoztál,

Uram, Jézus, aki a földre borultál,

Uram, Jézus, aki kitartóan és ismételten imádkoztál,

Uram, Jézus, akinek a lelke szomorú volt mindhalálig,

Uram, Jézus, aki így könyörögtél: „Múljék el tőlem a keserűség pohara”,

Uram, Jézus, aki így imádkoztál: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied”,

Uram, Jézus, aki így kiáltottál fel: „Abba! Atyám!”,

Uram, Jézus, aki Atyád akaratára háromszor is igent mondtál,

Uram, Jézus, akit álmos apostolaid magadra hagytak,

Uram, Jézus, akit az angyal megerősített,

Uram, Jézus, aki haláltusádban vérrel verejtékeztél,

Uram, Jézus, aki előre láttad a leggyötrelmesebb szenvedéseket,

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben megismerted az egész világ bűneit,

Uram, Jézus, akit minden idők bűnei láttán mélységes undor fogott el,

Uram, Jézus, aki a Getszemáni kertben bűneimet megismerted,

Uram, Jézus, aki bűneim miatt szomorú voltál.

Uram, Jézus, aki elvállaltad, hogy minden bűn terhe Terád nehezedjék,

Uram, Jézus, akinek szívét mélységes szomorúság járta át,

Uram, Jézus, akit Isten a Getszemáni kert szenvedéseiben magára hagyott,

Uram, Jézus, aki Atyád felfoghatatlan akaratával szemben engedelmes voltál,

Uram Jézus, akinek szeretete Isten iránt akkor sem fogyatkozott meg, amikor Őt haragvónakláttad,

Getszemáni Jézus, az elhagyottak között a legelhagyatottabb,

Getszemáni Jézus, szószólója mindazoknak, akik szorongattatásaikban hozzád kiáltanak,

Getszemáni Jézus, a megpróbáltatásokban sínylődők példaképe,

Getszemáni Jézus, a haláltusa gyötrelmeiben szenvedők vigasztalója,

Getszemáni Jézus, a legelső azok között, akikmások bűneit magukra vállalják,

Getszemáni Jézus, aki az egész világ szomorúságából és reménytelenségéből testvéri részt vállaltál,

Getszemáni Jézus, aki minden szenvedést megértesz,

Getszemáni Jézus, akinél minden elhagyott védelmet talál,

Getszemáni Jézus, aki nem szűnsz meg minden bűnöst szeretni,

Getszemáni Jézus, aki vágyva vágyódsz arra, hogy a legnagyobb bűnöst is a szívedre szorítsad,

Getszemáni Jézus, akinek a halálos szorongása lehetővé teszi, hogy a mi halálunk az atyai házba való visszatéréssé alakuljon.

Getszemáni Jézus, légy irgalmas: Uram, kegyelmezz nekünk!

Getszemáni Jézus, légy irgalmas: Ments meg minket Jézus!

A Getszemáni kertben megsiratott bűnöktől,

A szereteteddel szemben való hálátlanságtól,

Szenvedéseid láttán a közömbösségtől,

Haláltusád láttán az érzéketlenségtől,

Kegyelmeidnek való ellenállástól,

A szenvedés és az áldozat elutasításától,

Életünk Getszemáni éjszakáján Isten szeretetében való kételytől,

Megpróbáltatásainkban az elkeseredéstől,

Elhagyatottságainkban a kétségbeeséstől,

Mi bűnösök: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy bűneinket megbocsásd,

Hogy szenvedéseidet megértsük,

Hogy minket Atyád akaratára való ráhagyatkozásra taníts,

Hogy Getszemáni éjszakád imájának buzgóságát nekünk megadjad,

Hogy az Olajfák hegyén szenvedő szíved érzelmeiben minket részeltess,

Hogy szenvedéseink a Te szent szenvedéseidben részt vegyenek,

Hogy elhagyatottságunkban és elesettségünkben türelmedet és erődet nekünk megadjad,

Hogy a Te bátorságod legyen mellettünk halálunk óráján,

Hogy halálunk óráján küldd el hozzánk aGetszemáni vigasztaló angyalt,

Hogy minket veled együtt virrasztani, és szüntelenül imádkozni megtanítsál,

Hogy minket, még ha bátortalanok és gyengék vagyunk is, imádkozni megtanítsál,

Hogy Istent Atyának tudjuk szólítani, még ha úgy látjuk is Őt, mint fenséges és megközelíthetetlen Istent és kérlelhetetlen Bírót,

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit: Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit: Hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk! Uram Jézus, aki emberi és isteni szíved megszentelt érzelmeivel itt jelen vagy, és így magunk előtt láthatjuk a Getszemáni kert haláltusájában megnyilvánuló engesztelésedet, engedelmességedet és szeretetedet, kérünk Téged, töltsd be szívünket bűneink felett érzettőszinte bánattal, s add, hogy úgy hordozzuk keresztünket, amint Te hordoztad, az engesztelés és a bűnbánat szellemében. Engedd, hogy viszonzásul azért a szeretetért, amellyel a getszemáni kertben értünk, bűnösökért vállaltad a szenvedéseket, mi is hálás szívvel szeressünk Téged. Ámen.

Ének

  1. Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, Istennek vérző Fia,

tűrés példája, szentség formája, ó, lelkünk drága díja!

  • Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mennyeknek édessége!

Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó lelkünk üdvössége!

  • Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, ó hívek ékessége!

Ártatlan tűrtél, s minket megnyertél, ó szívünk édessége!

  • Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mit tettél a világért!

Véredet ontod, testedet rontod, Ádámnak rossz magváért!