InfókKiemelt

KÖZÖS IMÁRA HÍVUNK!

Imádságra, böjtre hívunk minden családot, minden jóakaratú, Istenben bízó, Krisztust követő embert. Szénégető István családpasztorációs, marosvásárhely-remeteszegi plébános felhívása. Kapcsolódjunk mi is bele!

Március 18-a, szerda van. Napok óta észleljük, hogy lényegesen megváltozott az élet és a világ. És a templom. És a szentmise. Ésszerűek az állami és egyházi rendelkezések, melyeket nekünk is be kell tartanunk. Ha a legnagyobb szigorral most otthon maradunk, fékezzük a fertőzés terjedését, segítjük az orvosaink munkáját, elősegítjük környezetünket és az országot, hogy minél hamarabb kinyissanak az iskolák, újra induljon a gazdaság. Fontos, hogy otthon maradva, most egy ideig egymástól elszigetelődjünk.

De egymástól ne szakadjunk el. Most felértékelődik a telefonhívás. És az, hogy szeretetben, a lélek hullámhosszán egyek vagyunk. És az, hogy imában is eggyé válhatunk.

Imára hívunk!

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. (Lk 11, 9-10)

„Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 19-20)

Az ima Isten imádása. Az ima Isten tisztelete. Az ima Isten-keresése.

Az ima általában ráhangolhat arra, hogy picit jobban lássuk és megértsük a valóságot, az eseményeket, a körülöttünk végbemenő változásokat. A világ most megállt. Nem önként. Egy helyzet miatt. Ami most történik, nem Isten büntetése. Nem is a világ végének kezdete. De egy jel, mint ahogy jel lehet minden kihívás, változás vagy betegség, fájdalom. Annak a jele, hogy mi teremtmények vagyunk és van Teremtőnk. Ő az élet, bennünk csak ajándék az élet, mely átvonul rajtunk az évek horizontján.

Imádkozzunk együtt! Imádkozzunk sokan, egyszerre!

Imádkozzunk, mint egyetlen nagy család!

Hívlak arra, hogy…

• …minden este fél kilenckor gyújtsunk gyertyát vagy mécsest. Egyedül vagy szeretteinkkel együtt.
• …hívjuk imára a család minden tagját vagy a körülöttünk, közelünkben levő szeretteinket.
• …Isten jelenlétébe lépve… ének… keresztvetés… imára hívás: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem!
• …csatolunk pár igét, ezeket már olvasni vagy felolvasni, hallgatni is áldás, de még nagyobb áldás meghallani… megérteni… hittel fogadni és befogadni.
• …csatolunk pár imát… 91-es ZsoltárSzent Mihály imaSzent Ignác felajánló imája vagy a Napi imája: Krisztus lelke… kezdetű.
• …csatolunk pár imát, melyek ezekben a napokban íródtak, ismert vagy ismeretlen lelki vezetőinktől… ezekből egyet-kettőt olvassunk fel…
• …majd imádkozzunk saját szavainkkal, hálát adva Istennek az élet minden percéért vagy könyörögve a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért, a világ üdvösségéért. Figyeljünk arra, hogy imánk szívből fakadjon…
• …külön is megemlékezhetünk az orvosokról és ápolókról, illetve a döntéshozókról, állami és egyházi vezetőinkről, akik fontos döntésekkel kormányozzák a válságba került világunk sorsát..
• …végén újítsuk meg egymás iránti tiszteltünket, szeretetünket… tudva azt, hogy nemcsak az Eukarisztiában van köztünk Jézus, hanem a helyesen megélt személyes egymásra figyelésünk kölcsönös szeretetében.

Ha valakinek mindez hosszúnak tűnik, természetesen alakíthatja saját stílusa vagy ima-ritmusa szerint. És kiegészíthetjük félnapos, egész napos böjttel is.

Isteni Szeretet Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Szűz Anyánk, légy velünk!

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Hiszünk benned, Istenünk! Remélünk és bízunk benned, Jézus! Szeretünk Téged, áldunk és magasztalunk Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

O
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ERDŐ PÉTER BÍBOROS IMÁJA

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

O

JOHANNES HARTL IMÁJA KORONAVÍRUS IDEJÉN

Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Amen.

O

IMÁDSÁG A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉRE
(a Palestrinai Egyházmegyéből)

Istenünk, a koronavírus elleni védekezés idején fordulunk Hozzád. Bocsánatot kérünk azért, mert gyakran élünk úgy, mintha Te nem is léteznél és sokszor csak akkor gondolunk Rád, mikor súlyos veszélyekben és szükséghelyzetekben vagyunk.

Add, hogy teljes szívünkkel Hozzád forduljunk, gyógyíts ki bennünket elsősorban hitetlenségünk “vírusából”, önzőségünkből és a bűnből! A “vírusból”, mely jobban fertőzi és pusztítja a világot, mint bármi más. Amikor egymástól és Tőled elszigeteltek vagyunk érezzük meg a Veled való találkozás és az irgalmasságodban való bizakodás vágyát, mely egyértelmű jele annak, hogy Te teremtettél bennünket azért, hogy Érted és embertársainkért éljünk.

Kérünk Téged, ments meg bennünket ettől a vírustól, mely félelemmel tölt el minket! Mentsd meg népedet, hogy visszatérhessen Hozzád és dicsérhessen Téged közösségeinkben!

Őrizd és vigasztald a fertőzötteket, az időseket, akik magányosak és immunrendszerük már nem tudja megvédeni őket!

Támogasd azokat, akik nagylelkűen ápolják a betegeket, világosítsd meg a döntéshozók értelmét és azokét is, akik a tudományos kutatások végzésével keresik a kiutat a járványból!

Adj mindannyiunknak belső komolyságot és szívünknek békét, mely a Benned való bizalomból születik, Urunk, életünk, aki értünk önmagadat adtad!

Fogadd be az örök élet teljességébe az elhunytakat!

Mindezeket kérjük Tőled a Szeplőtelen Szűzanya, Szent József, az ő jegyese, Szent Lőrinc, Szent Agapitus és Szent Rozália, égi pártfogóink közbenjárására, Amen.

(Mauro Parmeggiani palestrinai püspök)