Blog

MUNKA A BŰN ÁLTAL MEGRONTOTT VILÁGBAN


A Bibliából egyértelműen kiderül, hogy a munka nem a bűnbe­esés következménye, viszont a bűnbeesés mélyreható következ­ményekkel járt a munkára nézve. Ha megértjük a Biblia szavait, felismerhetjük, hogy a munkánk – bármi legyen is az – ma már távolról sem hasonlít ahhoz, amilyennek lennie kellene. Miután a világ már nem tökéletes, Isten eredeti terve is jelentősen eltorzult, s ezt nap mint nap saját bőrünkön érezhetjük. Vizsgáljuk meg kö­zelebbről Mózes első könyvének harmadik fejezetét, hogy megért­sük, miként jutott el mai állapotáig a munka tevékenysége.

Ádám és Éva, miután megszegték Isten parancsát, elbújtak az édenkertben. Isten azonban megkereste és kérdőre vonta őket, majd a következő szavakat intézte hozzájuk:

Az embernek pedig azt mondta: Mivel hallgattál a fele­séged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt paran­csoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld temiattad, fáradságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncskórót teremjen neked, s a mező füvét egyed. Arcod verítékével egyed kenyeredet, mígnem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te, és ismét porrá leszel. (Ter 3,17-19)

A szövegben megjelenő „átkozott” jelző az új valóság leírá­sára s annak erőteljes pusztító hatására vonatkozik. A mi kul­túránk kontextusában az átok szó gyakran valamiféle misztikus varázslatot juttat eszünkbe. Okkult kuruzslókra és boszorká­nyokra asszociálunk, legalábbis filmélményeink alapján. Eset­leg az Óz, a csodák csodája című klasszikusban látott Nyugati Boszorkány bűbáj a jut eszünkbe. A világért sem akarnám baga­tellizálni a sátán, a gonosz, a démonok és az okkult praktikák jelenlétét és hatalmát, ám a fenti szövegrészben nem efféle va­rázsigéket jelent az átok szó. Figyelmesen olvasva kiderül, hogy a munkára vonatkozó hosszú távú és mélyreható következmé­nyekre utal. Az átok ez esetben azt jelenti, hogy a munka ter­mészetét és kontextusát érinti alapvető változás; úgy is mond­hatnánk, új definíciót nyer.

A szöveg egyértelműen arra utal, hogy a munka az átok alatt új dimenzióba került, fáradságossá és nehézkessé vált. Az embernek tövisekkel és bogáncskóróval kell megküzdenie. Gyakran eszembe jut Mózes első könyvének harmadik fejezete, amikor a kertben ir­tom a gazt, vagy benn a házban megpróbálom lefejteni a falakról a régi tapétát. Mégis többről van itt szó néhány kézzelfogható tö­visnél: a mózesi szöveget olvasva szinte magával ragad bennünket a hurrikán szele, amely a földön végig söpörve átrendezi a tájat az ember számára, gyötrelmessé és terheltté teszi mindennapjait. A munka iga lett az ember számára, holott nem ez volt Isten erede­ti szándéka. A bibliai átok intenzív, képzeletgazdag megjelenítése baljós képet fest elénk: a jó, igazságos és szent Isten ellen való láza­dás súlyos, szerteágazó következményeket von maga után.

Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című regényé­ben remekül ábrázolja az átok alatt álló világot C. S. Lewis. Narnia mesebeli földjén egykor még boldog és színes nyár uralkodott, de ma már jeges tél honol. Lucy, a regény egyik főszereplője, Tumnus úrral beszélget a Fehér Boszorkányról, akinek az átka miatt válto­zott meg Narnia:

„Nos, ő az a személy, aki uralma alatt tartja egész Narniát. Az ő műve a narniai örök tél. Mindig tél van, de soha sincs karácsony. Képzelheted!”

Lucy hitetlenkedve fakad ki: „Hú, ez tényleg borzalmas lehet!”

A kislány reakciója érthető, hiszen valóban szörnyű, hogy a gonoszság, a bűn és a halál ilyen pusztítóan hat a világra. Lewis bölcsen emlékeztet bennünket arra, hogy bűnös világban élünk, ahol mindig tél van, de soha sincs karácsony. Ebben az elátkozott világban elidegenedtünk Istentől, egymástól, és még a jó és élveze­tes munkától is, amire teremtettünk. A Teremtés könyvének har­madik fejezete érzékletesen mutatja be, mennyire megromlott az ember és az a világ, amelyben él. Valami végérvényesen félresik­lott, s már a munka sem az, ami egykoron volt.

FÁJDALMAK ÉS NEHÉZSÉGEK A MUNKÁBAN

Azáltal, hogy a bűn megjelent a világban, és tönkretette Isten ter­vét, alapjában véve változott meg a munka természete. Gyakran tapasztaljuk, hogy munkánk fájdalmas nehézségekkel jár. Azok a rendszerek, technológiák, gazdasági helyzetek és struktúrák, ame­lyekkel nap mint nap találkozunk, mind a világ bűnös, romlott állapotát tükrözik. Problémás természetű munkatársak, világmé­retű élet-halál küzdelem, állami szabályozás, a bírósági eljárástól való folyamatos fenyegetettség – számtalan tényező komplikálja és nehezíti munkánkat. Létszámleépítések nehezítik az alkalma­zottak terheit, mindennapos jelenséggé vált az árulás és a politikai manőverezés. Sosem tudhatjuk, miben mesterkedik a szomszéd asztalnál dolgozó kolléga, hogy előmenetelét biztosítsa.

Egy barátom nemrég e-mailben ecsetelte, milyen küzdelme­ket kell vívnia a versenyszférában. Létszámcsökkentések, folyton növekvő értékesítési célok a világszerte hanyatló gazdasági kör­nyezetben – effélék ragadtatták panaszra: „Olyan, mintha nap mint nap partraszállást kellene végrehajtanom, mint valami Ryan közlegény… A célokat rendkívül nehéz teljesíteni, a vérfürdő kö­zepette haldoklik az erkölcs.” Nos, ahogy mindnyájan tapasztal­juk, a munka világa valóban meglehetősen zűrös és fájdalmakkal terhes. Bőven akad miért nyögnünk és sóhajtoznunk.

Az sem kevésbé fájdalmas, amikor nemszeretem munkát kell végeznünk. Első munkahelyem egy gyorsétteremben volt. Habár a mosdó takarítása nem egy álommeló, ezt is el kellett végeznie valakinek – ez esetben nekem. Talán ezért kedvelem a Discovery Channel Piszkos munkák címen futó sorozatát és a műsor nép­szerű házigazdáját, Mike Rowe-t. Mike minden piszkos munkát elvállal: ha kell, befog egy csörgőkígyót, vagy emésztőgödröt tisz­tít. Közkedvelt weboldalán mindenkit, aki úgy érzi, zsákutcába ért a karrierje, arra biztat: az álláshirdetéseket böngészve fontolja meg, hogy új hivatást választ. Az országúton elütött állatokat is be kell gyűjtenie valakinek, állítja Mike, s erre a munkakörre például ilyen hirdetést adna fel: „A jelölt legyen terhelhető, bírja az or­szágúti forgalmat, miközben begyűjti a változatos méretű, külön­böző fokú sérüléseket szenvedett állatokat. Amit kínálunk: szabad levegőn végezhető munka. Az erős gyomor előnyt jelent!” Habár kétlem, hogy erre a hirdetésre tolonganának a jelentkezők, bűnös világunkban ezt a munkát is el kell végeznie valakinek. Még ezt is felajánlhatjuk Istennek, bármilyen gyomorforgató is. A bűnbee­sést követő átok következményeként fájdalmasan nehéz feladato­kat is el kell végeznünk.