Blog

Az Úr napjának megünneplése a családi asztalnál

(szentelt eledel fogyasztása a családban, két gyertya áll az asztalon
meg nem gyújtva)

A gyertya meggyújtása

Nő: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

Mindenki: Minden általa lett, és nála nélkül, semmi sem lett, ami lett.

N: Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

M: A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta.

N: Mennyei Atyánk, a te Fiad tiszteletére, aki a világ Világossága és az élet szerzője, meggyújtjuk ezt a gyertyát az Úr napjának tiszteletére. Ezen a napon támasztottad fel Fiadat, Jézus Krisztust a halálból és kezdődött el az új teremtés. Áraszd el a te békéddel és mennyei áldásoddal a Feltámadás ünnepét. Légy kegyes hozzánk és add, hogy a te Szentlelked bőven áradjon ránk.

(A Nő meggyújtja az első gyertyát az ünnepi asztalon)

Férfi: Irgalom Atyja, kérünk, áraszd ránk továbbra is a te szerető jóságodat, tégy bennünket méltókká a te Fiad követésére, hűségessé a te tanításodhoz és állhatatossá a szeretetben és szolgálatban. Kérünk, tarts távol tőlünk minden félelmet, sötétséget és homályt, és add, hogy a béke, a fény és az öröm mindig köztünk maradjon.

M:       Mert benned van az Élet forrása;

És a te fényedben látjuk az igazi fényt.

N: Áldott vagy Urunk, Istenünk, a világmindenség Királya, aki örömet adsz nekünk most, amikor meggyújtjuk az Úr feltámadásának napja alkalmából a fényt. Ámen

Ének:

Örvendetes napunk támadt,
Jézus Krisztus mert feltámadt.
Örvendjünk, vígadjunk, Vígan mind
Most mondjuk Alle-alleluját!

Szent asszonyok a kősírhoz,
Visznek fűszert holt Krisztushoz,
Szívük elfogódott, Uruk hogy
Ott nem volt. Alle-alleluja!

Fájdalmunk nagy örömre vált,
Fényes angyal eléjök állt :
Jézusról hirdeti, hogy sír már,
Nem fedi. Alle-alleluja!

Urunkat ha látni vágytok,
Ti és a hű tanítványok,
Galileában vár, feltámadt,
Nincs itt már. Alle-alleluja!

Jézust, hogy ők megtalálták,
Szavait is meghallották :
Hívek ne féljetek, békesség,
Veletek! Alle-alleluja!

F: Testvéreim, bízzunk az Úrban és az ő szabadító hatalmában.

M: Az Úr az én világosságom és üdvösségem.

F: Fogadjuk be az ő életét és örüljünk az Ő jelenlétének.

M: Ő az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert.

Tartsuk meg parancsait és járjuk az Ő útján.

Az Ő szava lámpás a lábam előtt és fény az ösvényemen.

Hirdessük az Ő jóságát és tanúskodjunk dicsőségéről.

Mi vagyunk a föld sója és a világ világossága.

A férfi meggyújt még egy gyertyát miközben a következő áldást mondja:

Áldott vagy Urunk, Istenünk, aki az első napon megteremtetted a világosságot és feltámasztottad Fiadat, a világ Világosságát, hogy egy új teremtést hozzon létre.

Az étel megáldása

F: Testvérek, ez az Úr napja.

M: Fogadjuk ezt a napot örömmel és békével.

F. Ma félretesszük az elmúlt hét, időszak aggodalmait azért, hogy tiszteletünket fejezzük ki az Úrnak és ünnepeljük az Ő feltámadását. Ma félbeszakítjuk a munkát azért, hogy dicsőítsük Istent és emlékezzünk az örök életre, amelyre meghívott bennünket.

M. Az Úr maga van velünk, hogy felüdítsen és megerősítsen minket. 

F. Fogadjuk örömmel a köztünk levő Istent és dicsőítsük Őt.

M: Szeressük egymást Krisztusban.

F. Legyen velünk a Szentlélek, hogy elmélyítse az Úr iránti áhítatunkat és növelje az élet iránti lelkesedésünket, amelyre meghívott bennünket.

Ének:

Zengje föld és zengje ég,

útra hívó messzeség:

Feltámadt Krisztus!

Hirdesse kürt, harsona,

meleg hangú fuvola:

Feltámadt Krisztus!

Csobogja a friss patak,

míg a völgybe leszalad,

Feltámadt Krisztus!

Zúgják zordon fenyvesek,

visszhangozzák vén hegyek:

Feltámadt Krisztus!

Kacagja víg napsugár,

valahányszor földre száll:

Feltámadt Krisztus!

Illatozza száz virág,

vízre hajló barkaág:

Feltámadt Krisztus!

Lengje szellők bársonya,

új tavaszok mámora:

Feltámadt Krisztus!

Zengje öreg – fiatal,

“Ez a legszebb diadal,

Feltámadt Krisztus!”

Azután a férfiaknak kitöltik a bort a pohárba, fel kell emelni, és el kell mondani a következő imát:

Dicsőítsük Istent az örömnek ezzel a jelképével, és köszönjük meg neki az elmúlt esztendő áldásait – az egészséget, az erőt, a bölcsességet, a bennünk való bizalmát, a fegyelmet, amelyet megadott a megpróbáltatások és kísértések közepette, a boldogságot, amelyet a munkánk során éreztünk.

F: Köszönjük meg neki ma különösen azt a nagy áldást, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk. Az Ő teljességéből merítettünk mindannyian kegyelmet kegyelemre halmozva. Mi, akik bűneink miatt halottak voltunk életre keltünk Vele együtt és Vele együtt ülni fogunk a mennyekben. Urunk, Istenünk, Krisztus nyugalmába hoztál bennünket.

M: Most Vele élünk a Szentlélek által, és várjuk azt a napot, amikor Vele együtt fogunk lakni örökkévaló Országodban.

F. Áldott vagy Urunk, Istenünk, Világmindenség Királya, aki megteremtetted a szőlőtő gyümölcsét.

M. Ámen.

Áldott vagy, Urunk Istenünk, az igazi pihenésért, amelyet megadtál nekünk Fiadban, Jézusban és ezért a napért, amikor az Ő megváltásának művére emlékezünk. Örülünk ennek a napnak, az Ő feltámadásának, és a benne levő új teremtésnek megünneplésére szenteljük. Tekints kegyesen a te szolgáidra és mutasd meg nekünk dicsőségedet. Áldott vagy Urunk, Istenünk, aki megáldod népedet a számodra fenntartott napokon.

M. Ámen.

A vezető iszik a pohárból, körbeadja a többi jelenlevőnek is, veszi a kenyeret és elmondja a következő áldást.

F: Mindeneknek szemei tebenned bíznak Uram, te adsz nekik eledelt alkalmas időben.

M: Megnyitod kezedet és betöltesz minden élőlényt áldásoddal.

F: Áldott vagy Urunk, Istenünk, világmindenség Királya, aki kenyeret hozol elő a földből.

M: Ámen.

Étkezés utáni áldás

Az étkezés után a férfi kitölt még egy pohár bort és az emelt pohárral a kézben a következő áldásokat mondja.

F: Áldjuk az Urat.

M: Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és mindörökké.

F: Áldjuk az Urat, akinek a bőkezűségéből részesültünk.

M: Áldott legyen a mi Istenünk, akinek bőkezűségéből részesültünk, és akinek jósága éltet bennünket. 

N: Áldott vagy Urunk Istenünk, aki beborítod az egész földet áldásoddal, kegyelmeddel, örökkévaló szereteteddel és irgalmaddal. A te nagy jóságodnak köszönhetjük, hogy soha nem hiányzott az étel az asztalunkról. Add, hogy mindig legyen eledelünk, mindörökkön örökké. Ezt kérjük a te fölséges nevedért, mivel te minden élőlényt táplálsz és fenntartasz, és jót teszel mindennel és mindenkivel, és gondját viseled minden élőlénynek, amelyet alkottál. Áldott vagy Urunk, Istenünk, a világmindenség Királya, aki mindeneket táplálsz.

M: Áldott legyen az Ő Neve mindörökké.

N: Áldott vagy Urunk, Istenünk, mert a te nagy irgalmad által születtünk újjá Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által egy élő reménységre és egy maradandó, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre. Áldott vagy Urunk, Istenünk, a világmindenség Királya, hogy Fiadban egy új életet adtál nekünk.

M: Áldott legyen az Ő Neve mindörökké.

F: Irgalmazz, Urunk Istenünk a te népednek, akik a te Fiadhoz tartoznak, akiben a Szentlélek lakozik. Add, hogy a keresztények világszerte eljussanak arra az egységre, amelyért Jézus imádkozott áldozatának előestéjén, hogy mi, akik most itt jelen vagyunk, annak az egységnek a jelei és eszközei lehessünk. Add, hogy a te néped megújuljon a te Lelked erejében, hogy szeplőtelenek és feddhetetlenek legyünk és készek legyünk a te Fiad második eljövetelére. Áldott vagy te, Urunk Istenünk, a világmindenség Királya, népednek uralkodója és felépítője.

M: Áldott legyen az Ő neve mindörökké.

                                               Miközben körbeadják a poharat,

a vezető az alábbi áldást mondja:

F: Az Úr áldjon meg és őrizzen meg; ragyogtassa rád az arcát és legyen kegyes hozzád; fordítsa az Úr feléd az arcát és adjon neked békét.

M: Ámen.