Blog

Húsvét napi családi rítus

Reggeli elmélkedés – Lelki olvasmány

Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége

Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva.

Nem úgy tekintünk Jézus Krisztus feltámadására, mint egy múltbéli eseményre, hanem mint a bűnbocsánatban megnyilvánuló folytonos újjáteremtésre. Hiszen a megbocsátás olyan nagy esemény, hogy az életünk értelme függ tőle. Ha nem bocsát meg az, akit szeretünk, s akit megbántottunk, a létezés akár az öngyilkosságig menően is értelmét veszti számunkra. Húsvét lényege belső, lényegében láthatatlan történés, mely itt és most érint minket: Jézus szent halálának végtelen érdemeiért megnyílik előttünk az atyai háznak, Isten belső életének ajtaja, Jézusba kapaszkodva kiléphetünk eddigi életünk halotti lepleiből, s a hit által őbelé mint Főbe iktatva az anyag, az ösztönök és az egész világ fölötti uralomban részesülünk.

A választható két szentlecke mindegyike ezt a tanítást mélyíti el bennünk. „Meghaltatok – olvassuk a kolosszei levélben –, és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben.” Üdvösségünk azon múlik, hogy mennyiben haltunk meg az Istent visszautasító világ számára, illetve mennyiben fogadjuk el és vállaljuk mindennapi életünkben azt az ajándékot, hogy életünk magja: személyiségünk, értelmünk, akaratunk, szabadságunk, szeretetre való képességünk a hit által Krisztussal Isten legbelső életébe lett beágyazva, s ezáltal már a feltámadás lényegét elővételezzük. „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal!” – írja az Apostol az első korintusi levélben. A Húsvét előtti életből semmi rosszat, alantasat bele ne keverjünk Húsvét utáni életünkbe! Nem arról van szó, hogy mindjárt vétkezhetetlenné kell válnunk, de arról igen, hogy nem alkudhatunk meg többé rosszra való hajlamunkkal. Akkor valóban betölti szívünket Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége, mellyel a mai napon köszönt bennünket a Feltámadott.

Halottaiból feltámadt Úr Jézus Krisztus, hiába keresünk Téged, az örökkön Élőt a holtak között, az üres sírban, a leplek alatt. Kérünk, segíts, hogy e világ nyilvánvaló ürességeinek üzenetét megértve már csak az odafentvalókat keressük, amelyek egyben „idebentvalók” is: a Te halálod és feltámadásod által újjászületett ember szívének örök húsvéti valóságai.

  • Csönd, alatta elmélkedés a hallott szövegről
  • Megosztás
  • Befejező ének:

Jézus, megváltó Istenünk, alleluja, alleluja,

föltámadt, itt van most velünk, alle, alleluja.

Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja,

valóban él, föltámadott, alle, alleluja.

Étkezési imádságok Húsvét napjára és nyolcadára

Étkezés előtt:

E: Krisztus föltámadt, alleluja!

M: Valóban föltámadt, alleluja!

E: Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, alleluja!

M: Örvendezzünk és vigadjunk rajta, alleluja!

E: Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, alleluja!

M: Mert az Ő irgalmassága örökkévaló, alleluja!

E: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek!

M: Miképpen kezdetben vala most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja!

E: Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Te ránk ragyogtattad a győzelem és az öröm napját és Fiad föltámadása által az életet visszaadtad nekünk. Áldd meg ételünket és add, hogy mindörökké neked éljünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Étkezés után:

E: Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!

M: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!

E: Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.

M: Ámen.