BlogKiemelt

Virágvasárnap – családi ritús

Szombati előkészület Virágvasárnapra. 1

Reggeli ima. 1

Étkezési imák. 2

Étkezés előtt: 2

Étkezés után: 2

Délutáni vagy esti családi liturgia. 3

Szombati előkészület Virágvasárnapra

Nem érkezhetünk el úgy a Szent Háromnaphoz, hogy előbb ne lépnénk be Virágvasárnapba, hiszen így válik egésszé az ünnep, így bontakoznak ki és válnak érhetővé, átélhetővé az események. Most még inkább szükséges testileg-lelkileg felkészülnünk. Ahhoz, hogy családjainkban meghitten megüljük Virágvasárnapot, lehetőségként áll előttünk a következő „program” szombatra: Készítsünk egy asztalra állítható nagyobb keresztet (korpusz nélkül). Vegyünk 4 gyertyát, gondoskodjunk gyertyatartókról (lehet 4 pohár). Ahány gyermek van, annyi kis fehér kendőt készítsünk elő, amelyeket majd a feszület elé terítenek. Vágjunk zöld, virágos ágakat (pl. barkát), hogy egy párat mindenki kézbe vehessen belőle.Ennek megvalósítása lehetőség szerint történjék közösen: a gyerekek előkészíthetik az alkalmas helyet, édesanya a kis fehér kendőket, édesapa a barkát…

Reggeli ima

Reggeli imádságként vagy annak kiegészítéseként vehető a következő elmélkedés:

Mielőtt az elmélkedés szövegét felolvasná valaki a családból, a szombaton előkészített alkalmas helynél (pl. asztalnál) meggyújtjuk a gyertyákat és elénekelhetjük a Jöjj Szentlélek Úristen!c. ének első szakaszát. A szöveg a következő:

Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!

Ki hitte volna, hogy Isten másodszor is így jön el? Nem királyi palotában született, hanem a betlehemi istállóban, s nem harci paripán, hanem szelíd kis szamáron vonul be a szent városba. Az állatok szolgálata mellett megjelennek a növények is: a virágok és a friss ágak, amelyeket puha szőnyegként eléje terítenek. Az egész föld hódol a Teremtő előtt, a leterített ruhákban pedig az emberi civilizáció és kultúra borul le szerényen a lába elé. És a gyerekek ajkán felhangzik az igazság: Ő Dávid Fia, a Messiás, akit Isten megígért az ősatyák és próféták által. A szó szoros értelmében senki soha nem jött és nem is jöhet az Úrnak, vagyis Izrael Istenének nevében, vagyis az Ő isteni természetének hatalmával, csak maga Isten, az Isten egyszülött Fia.

Dicsőséges Királyunk, Jézus Krisztus! A mai szentmisében nemcsak a jeruzsálemi tömeggel, hanem az angyalokkal is együtt énekeljük, hogy „Hozsanna a magasságban!” Úgy hangzik ez, mint Karácsony éjszakáján az angyali szózat: „Dicsőség a magasságban Istennek! Békesség a földön a jóakaratú embereknek”. Az angyali világgal együtt dicsőítünk Téged, és kérünk, hogy mai ünnepi bevonulásunk ne érjen véget, hanem vezessen egészen a mennyei Jeruzsálembe, ahol az angyalok és szentek kórusához társulva a Te dicsőségedet zengjük mindörökkön örökké.

Ezután csend következik, ahol elmélkedünk az olvasott/hallott szövegről. De szólhat halkan klasszikus vagy gregorián zene is. A csendes elmélkedés után meg is oszthatják az elmélkedés során előjött gondolataikat egymással a családtagok. Egy alkalmas énekkel lezárható az imádság.

Étkezési imák

Étkezés előtt:

E (előimádkozó): Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk!

M (mindenki): Kinek gyermeki szép sereg mondott ékes éneket.

E: Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Az öröm napján megengeded nekünk, hogy irgalmadnak követét fogadjuk és így kiáltsunk: Dicséret és dicsőség néked, megváltó Királyunk! Ő nyitja meg nekünk a Te országod kapuit. Áldd meg ételünket és gyűjts minket egybe minél előbb az örök Jeruzsálembe. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

M: Ámen.

Étkezés után:

E: Nyíljatok meg kapuk, és táruljatok föl örök kapuszárnyak.

M: Hadd menjen be a dicsőség Királya.

E: Ki ez a dicsőség Királya?

M: A názáreti Jézus, Isten alázatos szolgája, Ő a dicsőség Királya!

E: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, segíts minket a most következő napokban, s úgy vezess végig rajtuk, hogy húsvéti kegyelmeidben bőven részesedhessünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

M: Ámen.

E: Mondjunk áldást az Úrnak!

M: Istennek legyen hála!

Délutáni vagy esti családi liturgia

Ajánlatos, hogy a délelőtt folyamán a média adta lehetőséggel élve, a család közösen vegyen részt egy ünnepi szentmisén és szertartáson. Ezt mélyíti el az a liturgikus cselekmény, amelyet délután vagy este ünnepel meg a család,Isten jelenlétébe helyezve magukat, aköré az alkalmas hely köré ülve, amelyet szombaton előkészítettek.

E: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

M: Ámen.

E: Szeretteim! A Nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel már előkészítettük. Most azért jött össze a mi kis családunk, hogy minden keresztény testvérünkkel együtt előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk.

Könyörögjünk!

Urunk, Istenünk, növeld azoknak a hitét, akik benned remélnek. Hallgasd meg könyörgő imánkat, hogy mi, akik ma virágzó ágakat hozunk a diadalmasan bevonuló Krisztus Király elé, a jócselekedetek gyümölcsét teremjük őáltala. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

M: Ámen.

E: Most hallgassuk meg az Evangéliumot Szent Máté könyvéből (valaki a családtagok közül felolvassa):

Szent Máté evangéliumából

Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve és vele csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.” Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, szelíden, szamárháton ülve, egy teherhordó állat csikóján.” A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá.  A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: „Ki ez?” A tömeg ezt felelte: „Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.”

Ezek az evangélium igéi.

E: Most, miközben az ágakat leterítjük, énekeljük (lehet mondani is!):

Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván elébe ment az Úrnak, s kiáltotta hangos szóval: Hozsanna a magasságban!

(1) Tapsoljatok vígan, minden /népek, *

örvendezzetek az Istennek ujjongó /szóval!

(2) Országol az Úr minden népek /fölött, *

ül az Isten az ő szent /trónusán. ANT.

E: Most a kis fehér ruhákat leterítjük a kereszt előtt énekelve (vagy mondva):

Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, nagy szóval így kiáltott: Hozsanna Dávid fiának, áldott, ki jő az Úr nevében!

1) Az Úré a föld és benne /minden, *

a földkerekség és mind, kik abban /laknak.

(2) Nyissátok meg a kapukat, +

táruljatok fel, örök /kapuk, *

hadd menjen be a dicsőségnek /Királya!

(3) Ki ez a dicsőséges /Király? *

a Seregek Ura, ő a dicsőségnek /Királya! ANT.

E: Most térdeljünk le mindannyian, és fejezzük ki hódolatunkat az Úr Jézus Szent keresztje előtt (lehet csendben vagy a következő énekkel).

E: Kérlek, hogy mindannyian felállva imádkozzuk a könyörgéseket (lehet más könyörgéseket is összeállítani a család szándéka szerint, a családból mindenki olvasson könyörgést):

E: Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk!

1.Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket!

M: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Tedd készségessé Egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére!

3. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára!

4. Egyesítsd szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is!

5. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek!

E: Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

M: Ámen.

Záróének:

Királyi zászló jár elöl,

keresztfa titka tündököl,

melyen az élet halni szállt,

s megtörte holta a halált.

Szentháromság, dicsérjenek

üdvösség kútja, mindenek,

legyen győzelmünk, add meg ezt,

a diadalmas szent Kereszt.

Lehetőség szerint meghallgatható a Passió.